Jdi na obsah Jdi na menu
 

Usnesení valné hromady 22.10. 2014

22. 10. 2014

Usnesení

z řádné valné hromady občanského sdružení

„Sdružení občanů Skočic, z.s.“

konané dne 22. října 2014 v tělocvičně ZŠ a MŠ Skočice.

 

Valná hromada Sdružení občanů Skočic, z.s. (dále jen SOS):

 

A  volí

     návrhovou komisi ve složení  JUDr. Jiří Žižka, Miroslava Kavická, Veronika

     Pundová

 

B  schvaluje  

     program valné hromady

     Program: 

1.         Zahájení a prezence členů SOS, volba návrhové komise

2.         Kontrola usnesení z řádné  VH z 28.11. 2013

3.         Informace o změně názvu podle nového občanského zákoníku

4.         Zpráva o hospodaření

5.         Program pro Skočice - plnění

6.         Zhodnocení činnosti - akce SOS

7.         Různé (adventní jarmark, registrace nových členů)

8.         Diskuze

9.         Usnesení

10.       Závěr

 

C  bere na vědomí

1.  transformaci právní formy „Sdružení občanů Skočic“ podle ust.

     § 3041 a násl., zejm. podle ust. § 3045 zákona č. 89/2012 Sb.

     občanský zákoník, a nadále bude užívat název „Sdružení občanů   

     Skočic, z.s.“

 

2. zprávu výboru o činnosti a hospodaření SOS v období mezi

     valnými hromadami

 

D  ukládá

      výboru SOS, z.s.

  1. uveřejnit zápis z jednání řádné valné hromady SOS  (vývěska

     SOS, článek v Přeštických novinách, na webových stránkách

     sdružení), termín: do 7. 11. 2014

  1.  vstoupit do jednání s novým Zastupitelstvem města Přeštice
  2.  připomínkovat MěÚ „Žádost SOS na řešení aktuálních

     problémů v obci“ ze dne 5. 2. 2014 (usnesení Rady města č. 108

     a č. 109)

4.  pravidelně informovat členy SOS o své činnosti (vývěska,

     webové stránky)

 

 

Ve Skočicích 22. 10. 2014               Zapsali: Alena Vozárová  a Jiří Žižka