Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stanovy

 

 
 

STANOVY

 

občanského sdružení
 
Sdružení Občanů Skočic
 
 
 

čl. I.

Název a sídlo

 

 • Název sdružení: ”Sdružení občanů Skočic” (dále jen ”sdružení”);
 • Sídlo sdružení: 334 01 Přeštice, část Skočice 45
 
 

čl. II.

Právní postavení sdružení

 

 1. Sdružení je neziskové, dobrovolné, nezávislé a sdružuje členy na základě společného zájmu členů o rozvoj obce Skočice, ustavené ve smyslu zákona 83/1990 Sb.
 2. Sdružení je právnickou osobou vystupující v právních vztazích svým jménem.
 3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky - celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.

  
 

čl. III.

Charakter činností sdružení

 

 1. Sdružení usiluje o trvalé zlepšování životních podmínek občanů ve Skočicích.

Sdružení se podílí ve spolupráci s občany, dalšími organizacemi ve Skočicích, zejména Základní a mateřskou školou ve Skočicích, místní pobočkou Městské knihovny Přeštice, občanskými sdruženími a podnikatelskými subjekty na realizaci společných projektů v oblasti rozvoje obce a realizace vzdělávacích a volnočasových aktivit, kulturních, společenských a sociálních potřeb školní mládeže a občanů v městské části Skočice.

 1. Sdružení se účastní jednání a řízení s volenými i správními orgány města Přeštice týkajících se investičních záměrů v infrastruktuře, dopravě, kultuře, sportu, rekreaci, sociální oblasti atp.
 2. Sdružení iniciuje spolupráci na realizaci projektů se samosprávou Města Přeštice, jehož je obec Skočice městskou částí.
 3. Sdružení napomáhá spolupráci občanů, veřejného a soukromého sektoru, neformálních skupin a místních organizací.
 4. Sdružení podporuje občanské iniciativy, jež přispívají k celkovému rozvoji občanské  společnosti ve Skočicích.
 5. Sdružení podporuje osvětovou činnost pro všechny generace.
 6. Sdružení usiluje o:
 • aktivní působení v zajišťování volnočasových aktivit školní mládeže,vedoucí k osobnímu růstu, sebevýchově a poznání hodnot zdravého duchovního a fyzického růstu,
 • spolupráci se školami a dalšími institucemi působícími ve Skočicích a Přešticích,
 • řešení problematiky bezpečnosti chodců a dopravní dostupnosti
 • ochranu životního prostředí v městské části Skočice, obohacení zeleně, dosadbu dalších stromů, dosev trávníků atp.
 • rozšíření dostupnosti veřejně přístupného internetového připojení
 • výstavbu nových sportovně – rekreačních zařízení
 • rozvoj společenského života obce, zformování veřejného dění a obnovení místních tradice a upevnění sociálních vazeb
 • zlepšení mezilidských vztahů, rozšíření možností trávení volného času, načerpání nových zkušeností, zážitků, poznání nových lidí, zpříjemnění každodenních povinností a aktivní zapojení se
 • vstoupit do povědomí široké veřejnosti
 • vybudování multifunkčního mezigeneračního centrum, kam se budou lidé rádi vracet a kde najdou, kromě nových informací, třeba i nový smysl života.

 
   

čl. IV.

Členství ve sdružení

 

 1. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob  účastnících se činnosti přípravného výboru.
 2. Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba.
 3. Členové neručí za závazky sdružení.
 4. O členství žadatel žádá písemnou přihláškou adresovanou výboru sdružení.
 5. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné členské přihlášky zaplacení členského příspěvku.
 6. Dokladem o členství je výborem sdružení vydané potvrzení o zaplacení členského příspěvku pro daný kalendářní rok. Výbor sdružení může rovněž vydat členské průkazy členů sdružení.
 7. Evidenci přihlášek a seznam členů vede výbor sdružení. Do seznamu se zapisuje u fyzických osob jméno, bydliště, telefonní kontakt a E-mail, u právnických osob název, sídlo, telefonní kontakt, E-mail, IČ a jméno osoby pověřené zastupováním pravnické osoby.
 8. Výbor sdružení může udělit čestné členství fyzickým, nebo právnickým osobám, které se významně zaslouží o uskutečnění cílů sdružení. Čestný člen je osvobozen od pravidelného placení členského příspěvku.
 9. Členství zaniká:
 • smrtí člena
 • zrušením právnické osoby
 • nezaplacením členského příspěvku
 • vystoupením člena formou písemného oznámení adresovaného výboru sdružení - členství v tomto případě zaniká dnem, ve kterém bylo výboru sdružení doručeno
 • dohodou - dohodne-li se tak člen sdružení s výborem sdružení, zaniká mu členství sjednaným dnem. Dohoda musí být písemná, vyhotovená ve dvou provedeních, přičemž jedno její vyhotovení obdrží člen sdružení a jedno výbor sdružení
 • vyloučením - výbor sdružení může rozhodnout o vyloučení člena sdružení, jestliže tento opětovně a přes výstrahu porušuje své členské povinnosti nebo nedbá upozornění výboru na jeho jednání, kterým by mohl poškodit záměry sdružení. Rozhodnutí výboru o vyloučení člena sdružení musí být písemné a doručuje se vyloučenému členu sdružení. Člen sdružení se může proti rozhodnutí o svém vyloučení písemně odvolat k valné hromadě. Odvolání se adresuje výboru sdružení a je ho možné podat do 14 dnů od doručení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje valná hromada sdružení na svém nejbližším zasedání. Do rozhodnutí valné hromady o odvolání je tento člen povinen podřídit svou činnost ve sdružení pokynům výboru sdružení. Za nesplnění této povinnosti nese člen odpovědnost
 • zánikem sdružení
 1. Práva členů:
 • účastnit se valné hromady
 • volit orgány sdružení
 • být volen do orgánů sdružení
 • podílet se na činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení
 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení
 • obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat výbor o vyjádření
 1. Povinnosti členů:
 • dodržovat stanovy sdružení
 • platit členské příspěvky ve výši schválené valnou hromadou
 • aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
 • jednat tak, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení

 
 

čl. V.

Orgány sdružení

 

 1. Valná hromada

Je nejvyšším orgánem sdružení.
Zde uplatňují členové sdružení své právo řídit záležitosti sdružení, kontrolovat činnost sdružení a jeho orgánů.
Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
Valná hromada se schází nejméně jednou ročně, svolává ji výbor sdružení, který stanoví termín a místo jejího konání a její předběžný program. Oznámení o konání valné hromady musí být oznámeno písemně (i elektronicky) všem členům nejméně 14 dnů před jejím konáním.
Valná hromada musí být svolána tehdy, pokud o to požádají písemně alespoň dva členové výboru sdružení, nebo alespoň třetina členů sdružení.
Zasedání valné hromady řídí předseda výboru nebo jiný člen výboru jím pověřený.

Do působnosti valné hromady patří:

 • měnit stanovy sdružení
 • schvaluje návrh ročníhorozpočtu
 • volit a odvolávat členy výboru sdružení
 • volit a odvolávat revizora sdružení
 • rozhodovat o počtu členů výboru
 • rozhodovat o odvolání vyloučeného člena
 • rozhodovat o zániku sdružení
 • rozhodovat o výši členského příspěvku
 • schvalovat řádnou účetní závěrku
 • rozhodovat o prodeji movitého a nemovitého majetku
 • rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje sdružení
 • pořídit z jednání valné hromady řádný zápis, doplněný podepsanou prezenční listinou

Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Při hlasování má každý člen sdružení jeden hlas a hlasy jsou si rovné.
Valná hromada je usnášeníschopná a její usnesení jsou platná, je-li na zasedání valné hromady přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů sdružení.
Nesejde-li se valná hromada v usnášeníschopném počtu podle předchozí věty, vyčkají     členové sdružení, kteří se k valné hromadě dostavili, v místě konání valné hromady 15 minut. Po 15ti minutách, jejichž uplynutí oznámí takto dostavivším se členům sdružení předseda sdružení a při jeho nepřítomnosti místopředseda sdružení, se má za to, že valná hromada je usnášeníschopná v tom počtu členů, kteří se dostavili.
Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
Rozhodnutí o změně stanov sdružení a o zániku sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny přítomných členů sdružení.
Členové sdružení se mohou účastnit valné hromady prostřednictvím svého zástupce, kterého zmocní písemnou plnou mocí k tomu zvláště udělenou.
O valné hromadě se pořizuje zápis, který musí obsahovat: datum a místo konání, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování a podpisy opatřený seznam přítomných členů.
Každý člen má právo vyžádat si zápis k nahlédnutí.

 
 1. Výbor

Je výkonným orgánem sdružení, plní usnesení valné hromady, řídí činnost sdružení mezi zasedáními valné hromady a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu.
Počet členů výboru je pět.
Výbor sdružení volí ze svého středu předsedu a místopředsedu sdružení.
Do výboru sdružení může být zvolen jen občansky bezúhonný člen sdružení starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům. Stejné podmínky se požadují u zástupce právnické osoby, která je členem sdružení.
Funkční období členů výboru je tříleté. Členové výboru mohou být voleni opětovně. Totéž platí pro výkon funkce předsedy a místopředsedy sdružení.
Za svou činnost výbor odpovídá valné hromadě. Výborem pověřený člen podává valné hromadě písemnou zprávu o činnosti výboru mezi valnými hromadami.
Pokud počet členů výboru klesne pod tři, plní funkce výboru do jeho doplnění předseda, který je povinen svolat co nejdříve zasedání valné hromady, na které budou zvoleni chybějící členové výboru.
Výbor který svolává předseda, se schází podle potřeby. Jednání výboru organizuje a řídí předseda nebo jiný člen výboru předsedou pověřený. Výbor je usnášeníschopný, je-li na schůzi výboru přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů výboru. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Výbor sdružení zejména:

 • volí předsedu a místopředsedu sdružení z řad členů výboru
 • rozhoduje o přijetí fyzické a právnické osoby za člena sdružení a o vyloučení člena sdružení
 • hospodaří s majetkem sdružení
 • připravuje návrh ročního rozpočtu
 • předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření v období mezi valnými hromadami spolu s účetní závěrkou
 • vydává vnitřní směrnice sdružení
 • svolává zasedání valné hromady a stanoví jeho předběžný program
 • navrhuje valné hromadě výši členských příspěvků
 • uzavírá se členy sdružení dohodu o ukončení jejich členství ve sdružení
 • vydává jménem sdružení průkazy člena sdružení
 • pečuje o informovanost členů sdružení
 • činí další úkony upravené těmito stanovami
 • pořizuje o svých jednáních řádný zápis,který podepisuje předseda, nebo jiný pověřený člen výboru sdružení a vždy i jeden z dalších členů výboru
 
 1. Předseda
 • je statutárním orgánem sdružení
 • je volen výborem sdružení ze členů výboru a za výkon své funkce je výboru odpovědný
 • pečuje o zabezpečení řádného chodu sdružení po organizačně správní stránce
 • je povinen zajistit vedení účetnictví sdružení, a podání daňového přiznání příslušnému finančnímu úřadu
 • valné hromadě podává písemnou zprávu o své činnosti v období mezi valnými hromadami

Je oprávněn zejména:

 • organizovat a řídit jednání a práci výboru
 • jednat jménem výboru navenek ve všech věcech sdružení
 • pověřit místopředsedu svým zastupováním
 • zmocnit člena sdružení ke konkrétním úkolům, směřujícím k dosažení cílů sdružení
 • udělit plnou moc osobě oprávněné k právním úkonům
 • podepisovat spolu s místopředsedou jménem sdružení právní úkony v písemné formě
 • řídit schůze výboru a navrhovat program jeho jednání
 • řídit jednání valné hromady

Předsedu sdružení zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda výboru.
Funkci odstoupivšího předsedy vykonává do zvolení nového předsedy místopředseda    sdružení.

 

 1.  Revizor
 • kontroluje hospodaření výboru sdružení
 • dohlíží na dodržování stanov všemi členy sdružení
 • kontroluje, jak jsou vykonávána usnesení valné hromady
 • v případě zjištění hrubého porušení nakládání s majetkem sdružení je oprávněn svolat mimořádenou valnou hromu, která musí zjištění revizora projednat a přijmou opatření k jejiách nápravě
 • v rámci valné hromady podává písemnou zprávu o své činnosti v období mezi valnými hromadami

 
 

čl. VI.

Zásady hospodaření

 

Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
 
Zdroji majetku jsou zejména:
 • členské příspěvky
 • dary a příspěvky právnických a fyzických osob
 • dotace a granty
 • výnosy majetku
 • příjmy z činností při naplňování cílů sdružení

Sdružení hospodaří na základě návrhu ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného valnou hromadou.
Sdružení je oprávněno uzavřít smlouvu o spolupráci s fyzickou i právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
Výbor sdružení každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření a účetní závěrku ke schválení. Přebytek nebo schodek z hospodaření sdružení se každoročně vypořádá podle rozhodnutí výboru. Způsob vypořádání je součástí zprávy o hospodaření.

 
 

Článek VII.
 
Zánik a zrušení sdružení

 

Sdružení zaniká:
 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady
 • pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění

Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.
Zaniká-li sdružení rozhodnutím Ministerstva vnitra, provede majetkové vypořádání likvidátor určený ministerstvem.


 

Článek VIII. 
 
Závěrečná ustanovení

 

Výbor sdružení může na základě svého rozhodnutí vydat organizační a jednací řád sdružení.
Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na městské zastupitelstvo města Přeštice s návrhy, podněty a podávat petice.
Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

Tyto stanovy byli přijaty na zakládající valné hromadě sdružení ve Skočicích dne 7.4.2013.